INFORMAŢII UTILE

  • Home
  • /
  • INFORMAŢII UTILE

Etape Proiectare

–  estimaţi bine nevoile dumneavoastră de locuire / folosinţă şi resursele necesare unei construcţii pe masura aşteptărilor.
–  trebuie să aveţi bine conturate intenţiile generale chiar înainte de a discuta cu un manager de proiect / arhitect, singurul în măsură să vă răspundă întrebărilor complexe legate de legislaţie, proiectare, construcţie, echipare, finisare si utilizare.
–  cunoasteţi cât mai bine regimul juridic şi economic al terenului pe care îl deţineţi sau în care intenţionaţi să investiţi, cât şi caracteristicile geotehnice şi particularitaţile acestuia. În linii mari, terenul trebuie sa fie în intravilanul localitaţii, să aibă suprafaţa şi deschiderea regulamentară urbanistic, categoria de folosinţa teren curţi construcţii (Cc), să nu se situeze în zone cu interdicţii de construit.
–  Certificat de Urbanism (CU) este un act public emis de autorităţile administrative locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Din certificatul de urbanism veţi şti ce aveţi voie şi cum puteţi construi. Certificatul conţine referinţe despre :
 –  regimul de înalţime a construcţiei;
 –  poziţia viitoarei construcţii (aliniamente faţă de stradă, vecini, etc.) cota de înalţime la cornişa;
 –  valoarea maximă pentru Procentul de Ocupare a Terenului – (POT) – calculat ca raport între aria construită şi aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de până la 40% pentru zonele de locuit);
 –  valoarea maxima pentru Coeficientul de Utilizare a Terenului – (CUT) – calculat ca raport între aria construită desfaşurată şi aria lotului de teren.
PUZ – Plan Urbanistic Zonal este proiectul care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localităţii din care face parte.
PUD – Plan Urbanistic de Detaliu este proiectul care stabileşte normele la nivelul unui subteritoriu, unei străzi, unei pieţe sau a unui grup de terenuri, fiind documentul care specifică parametrii în care se poate realiza o construcţie.
  EXPERTIZA TEHNICĂ (pentru consolidări, extinderi, alipiri la construcţii existente) 
Expertiza tehnică evaluează prin metode specifice nivelul de protecţie şi starea tehnică a construcţiei existente, comparând starea structurii de rezistenţă cu cea rezultată din prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. Prin expertiză se stabileşte gradul de asigurare al unei construcţii la acţiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) şi se recomandă soluţii tehnice care să asigure stabilitatea şi fiabilitatea construcţiei. Expertiza tehnică se efectuează pentru construcţii existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administraţiei publice locale (primărie) prin Certificatul de Urbanism, pentru situaţii de tipul :
pericol de prăbuşire a construcţiei;
intervenţii la clădiri;
extinderea pe orizontală sau verticală;
construirea în vecinătatea unei clădiri existente;
demolarea unei clădiri.
STUDIU GEOTEHNIC reprezintă o analiză complexă a condiţiilor îndeplinite de teren şi a capacitaţii acestuia de a susţine în condiţii de siguranţă un obiectiv. În cadrul aceluiaşi studiu se fac calcule cu privire la greutatea pe care o suportă terenul şi se prezintă soluţii de amenajare a acestuia atât pe locul amplasării obiectivului cât şi în vecinataţi.
RIDICARE TOPOGRAFICĂ este complexul de operaţiuni de pe teren şi din birou, prin care se determină poziţia în plan si în spaţiu a unor puncte de pe suprafaţa topografică în scopul obţinerii unui plan topografic.
EXTRAS de plan cadastral de carte funciară – secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză. se eliberează în format analogic, la o scară convenabilă, având ca suport Ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum şi cele vecine, dacă acestea există în baza de date.
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU (SSI) reprezintă acea parte a pieselor scrise ale proiectului unei construcţii, instalaţii sau amenajări, care sintetizează regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate. Prin intermediul lui sunt estimate condiţiile tehnice ce trebuie asigurate şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, pentru a fi îndeplinită cerinţa esenţială „securitatea la incendiu”.
STUDIU DE INSORIRE analizeaza daca şi cum umbra unei clădiri influenţeaza iluminatul natural al clădirilor învecinate.
Certificatul de urbanism poate preciza că în vederea obţinerii autorizaţiei de construire aveţi nevoie de avizele următoarelor instituţii / societăţi / regii (unele dintre ele pot diferi de la o zonă la alta) :
–  Oficiul de Cadastru – Studiu pedologic şi Certificat de scoatere a terenului din circuitul agricol (dacă este în zonă agricolă);
–  exploatare reţele de apă, canal – Compania Naţională Apele Române;
–  exploatare reţele electrice – Electrica;
–  exploatare reţele de gaze naturale – Distrigaz;
–  salubritate;
–  reţele telefonice – Romtelecom;
–  apărararea împotriva incendiilor – Pompieri;
–  apararea civilă – Apararea Locală Antiaeriană;
–  sănătatea populaţiei – Direcţia de Sănătate Publică – SANEPID;
–  Admininistraţia Drumurilor şi Podurilor;
–  Poliţia – dacă terenul se află într-o zonă specială;
–  Autoritatea Română de Aviaţie – dacă terenul se află în proximitatea unui aeroport;
–  MApN, SRI – daca terenul se află în proximitatea unui obiectiv militar;
–  Ministerul Culturii şi Cultelor – dacă terenul se află pe un sit arheologic sau într-o zonă de interes arheologic;
–  Protecţia mediului – Ministerul Apelor si Protecţiei Mediului;
Observaţie – Avizul Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului se eliberează ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize.
–  Documentaţia Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC) este un element cheie al procesului de autorizare, alături de certificatul de urbanism şi acordurile şi avizele stabilite de autoritatea emitentă.
DTAC este extras din Proiectul Tehnic (PT) şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.
Executarea lucrărilor de construcţie se poate face numai pe baza Proiectului Tehnic (PT)

Acte Necesare

  Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată integral;
  Extras de plan cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare, actualizat la zi, eliberate de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară; pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, se prezintă plan de încadrare în zonă (ortofotoplan) eliberat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară sau alte elemente de identificare;
  Dovada titlului asupra terenului şi construcţiilor (copie);
  Documentaţie de carte funciară a imobilului;
  Elemente de identificare care definesc, descriu scopul lucrării (memoriu specific CU cu propuneri);
  Dovada achitării taxelor legale necesare emiterii certificatului de urbanism.
  Certificat de urbanism (copie xerox);
  Dovada titlului asupra terenului şi construcţiilor – copie legalizată şi extras de plan cadastral actualizat la zi (după caz);
  Extras de carte funciară de informare actualizat la zi;
  Documentaţia de carte funciară (copie);
  Documentaţie tehnică (două exemplare), întocmită conform Anexei nr. 1 – conţinutul cadru al documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, din legea 50 / 1991, modificată şi completată, împreuna cu referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare tehnică;
  Avizele şi acordurile (cu schiţele anexe) şi actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism (copii);
  Documentul OAR pentru confirmarea dreptului de proiectare;
  Dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire.